Programa de estudio

EJERCICIOS BÁSICOS
-Junbi taiso (ejercicios de calentamiento)
-Torifune, furitama, kamae.
-Ukemi (Mae, ushiro y yoko)
-Shikko
-Shuto uchi (shomen, yokomen)
-Taisabaki (irimi ashi [ayumi ashi] tsugi ashi, tenkan, kaiten.)

TÉCNICAS

KATATEDORI
T Ai hanmi ikkyo
T Shihonage

RYOTEDORI
S Kokyuho
T Haishin undo

SHOMENUCHI
T Iriminage
T & S Ikkyo

Todo lo anterior más…

EJERCICIOS BÁSICOS
– Gyaku hanmi katate dori (irimi, tenkan, sokomen)
-Morotedori kokyu ryoku yoseiho (omote y ura)
-S Tekubi taren-ho

TÉCNICAS

KATATEDORI
T & H Shihonage
T & S Ikkyo
T & S Nikyo
T Iriminage
T Kaitennage

KATADORI
T & S Ikkyo
T & S Nikyo

SHOMENUCHI
T & S Iriminage
T & S Ikkyo
T & S Nikyo

YOKOMENUCHI
T Shihonage
T Iriminage
T Ikkiyo
T Nikyo

Todo lo anterior más…

EJERCICIOS BÁSICOS
-Ryotedori tenkan-ho
-Ushiro dori tenkan-ho
-Choku tsuki (jodan y chudan)

TÉCNICAS

KATATEDORI
T & H Ikkyo, nikyo
T & H Shihonage
T Iriminage
T Kaitennage
T Tenchinage
T Sumiotoshi

KATADORI
T & H Ikkyo, nikyo.

RYOTEDORI
T & H Shihonage
T & H Iriminage
T & H Kokyunage
H & S Ikkyo, nikyo
T tenchinage

MOROTEDORI
T Ikkyo, iriminage, kotegaeshi.

SHOMENUCHI
T Shihonage
T Kaitennage
T & S Iriminage
T & S Ikkyo, nikkyo
T & S Sankyo, yonkyo

YOKOMENUCHI
T Shihonage
T iriminage
T kotegaeshi
T Ikkyo, nikyo
T Sankyo, yonkyo

TSUKI
T Kotegaeshi
T Iriminage

Todo lo anterior más…

TÉCNICAS

KATATEDORI
T & H Sankyo
T & H Yonkyo
T & H Udekimenage
T & S Kotegaeshi (jodan, chudan, gedan)
T, H & S Kokyunage

KATADORI
T, H & S Sankyo
T, H & S Yonkyo
T, H & S Shihonage
T, H & S Kokyunage

RYOTEDORI
T, H & S Sankyo
T, H & S Yonkyo
T Uchi-kaiten kokyunage

MOROTEDORI
T Ikkyo
T Shihonage Udekimenage

SHOMENUCHI
T Gokyo
T Sumiotoshi
T Uchi-kaiten sankyo

YOKOMENUCHI
H Ikkyo
H Shihonage
H Kotegaeshi
T Udekimenage
T Kaitennage

TSUKI
(Chudan)
T Ikkyo, nikyo
(Jodan)
T Ikkyo, iriminage

USHIRO RYOTEDORI
T & H Ikkyo
T Shihonage
T Kokyunage

USHIRO KATATEDORI KUBIJIME
T Ikkyo
T Nikyo
T Kokyunage

Todo lo anterior más…

EJERCICIOS BÁSICOS
-Taisabaki contra shomenuchi, yokomenuchi y tsuki
-Bokken, jo y tanto.

TÉCNICAS

KATATEDORI
T Uchi-kaiten sankyo
T Udegaraminage
T Udehishigi
T Soto kaiten katagatame
H Uchi kaitennage

KATADORI
T Kotegaeshi
T Udekimenage
T Katagatame
T Kokyunage avanzado

RYOTEDORI
T Kotegaeshi (Jodan, chudan, gedan)
T Soto kaiten kokyunage
T Kokyunage avanzado
T & H Sumiotoshi

MOROTEDORI
T Sankyo, yonkyo
T Udegarami jujinage
T Kokyunage avanzado

SHOMENUCHI
(uchi irimi tenkan)
T Shihonage, kotegaeshi y kokyunage
T & H Kokyunage avanzado

YOKOMENUCHI
T & S Gokyo
T Uchi kaiten kokyunage, katagatame
T & H Kokyunage avanzado

TSUKI
(chudan)
T Sankyo, yonkyo, gokyo
T Soto kaitennage
T Shihonage, tenchinage, udehishigi
(jodan)
T & H Shihonage, kokyunage, kotegaeshi

USHIRO RYOTEDORI
T & H Ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo, kotegaeshi

USHIRO RYO KATADORI
T & H Ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo, kokyunage
T Shihonage, iriminage, kotegaeshi, udekimenage

USHIRO KATATEDORI KUBIJIME
T Sankyo, yonkyo

USHIRO MUNEDAKIJIME
T Ikkyo, shihonage, kotegaeshi

Todo lo anterior más…

TÉCNICAS

KATATEDORI
T Koshinage
T & H Kokyunage avanzado
T & H Uchi kaiten katagatame

RYOTEDORI
T Koshinage
H Sumiotoshi
H & S Tenchinage

AI HANMI KATATEDORI
(uchi irimi tenkan)
T & H Shihonage, iriminage, kotegaeshi
T & H Kokyunage, udekimenage

GYAKUHANMI KATATEDORI
(Uchi irimi tenkan)
T Iriminage, kotegaeshi

SHOMENUCHI
T Koshinage
T & S Gokyo

YOKOMENUCHI
T Koshinage

TSUKI
(Jodan)
T Ikkyo, Nikyo, Sankyo, Iriminage

Todo lo anterior más…

Un ensayo sobre Aikido
-Maegeri Kokyunage
Yokogeri Kokyunage
-Ninindori
-Jiyuwaza
-Henka Oyowaza
-Futarigaki
-Kaeshiwaza